Tournament Schedules

SURF CUP – Field Map for Surf Cup
GU10/2010
BU12/2008

SPARTA CUPField Map for Sparta Cup
BU9/2011 Blue
GU10/2010
BU10/2010 Yellow
BU12/2008 Yellow
BU16/2004

UTAH INVITATIONALField Map for Utah Invitational
GU11/2009
BU15/2005 Blue

LA ROCA – Field Map for La Roca
U11/2009 Blue

FREEDOM CUPField Map for Freedom Cup
BU10/2010 White

PARK CITY EXTREME CUP
GU9/2011
U11/2009 Yellow
BU13/2007 Blue
BU14/2006 Blue
BU15/2005 Yellow
BU16/2004

GLORY CUPField Map for Glory Cup
U11/2009 Yellow

RSL CUP
BU9/2011 Yellow
BU13/2007 Yellow
BU14/2006 Yellow

MAX CUP
BU10/2010 Blue
BU11/2009 Blue

ADIDAS CUPField Map for Adidas Cup
GU9/2011
GU10/2010
GU11/2009
BU9/2011 Yellow
BU9/2011 Blue
BU10/2010 Yellow
BU10/2010 Blue
BU10/2010 White
BU12/2008 Yellow
BU12/2008 Blue
BU13/2007 Yellow
BU14/2006 Yellow
BU14/2006 Blue
BU15/2005 Yellow
BU15/2005 Blue
BU16/2004

FORZA MAYORS CUP
BU13/2007 Blue

HERO’S CUP
BU10/2010 White

SAN DIEGO SURF CUP
BU13/2007 Yellow
BU14/2006 Yellow

NOMADS
BU15/2005 Yellow
BU16/2004

PRESIDENTS CUP (U9-U12)
GU9/2011
GU10/2010
GU11/2009
BU10/2010 Yellow
BU10/2010 Blue
BU11/2009 Yellow
BU12/2008 Blue

VEGAS CUP
BU13/2007 Blue
BU14/2006 Blue

7 ELITE ACADEMY INTERNATIONAL
BU11/2009 Blue

LAS VEGAS MAYORS CUP
BU12/2008 Yellow
BU13/2007 Yellow
BU14/2006 Yellow
BU15/2005 Yellow
BU15/2005 Blue
BU16/2004